Saturday, April 16, 2011

16 APRIL


Signature of Supremo Andres Bonifacio as Maypagasa
(reflection as art rendering)
1897 - Philippine revolutionary leader Andres Bonifacio y de Castro ascribes the failure of the Kataastaasang Kagalanggalangang Katipunan nang manga Anak nang Bayan (KKK) forces in defending Cavite against Spanish troops to factionalism within the movement; in a letter to Emilio Jacinto y Dizon, newly appointed Supreme Commander of all revolutionary forces in Manila, Supremo Andres Bonifacio relays how the Magdalo faction led by Capitan Emilio Aguinaldo y Famy has negotiated with the Spaniards to abandon the Revolution and explains that he needed to nullify all the resolutions that were adopted in the fraudulent and scandalously anomalous Tejeros Convention owing to the dirty tactics of Magdalo in the bid to discredit him and the Katipunan; Generallissimo Bonifacio also reports about the deceitfulness of Aguinaldo and Magdalo in apparently scheming to abandon the Revolution and forge a deal with the enemy Spaniards:

Ang nasabing Capitan Emilio [Aguinaldo] ay mag ginawang Condiciones na ibig na hingin sa kaaway na gaya ng paalisin ang mga fraile, diputados a Cortes at iba pang mga bagaybagay, at itoy ipinahatid sa kay M. Mariano Alvarez at hinihingi ang kanyang pag ayon, itoy isinanguni sa akin at ng hindi namin sang ayunan ay ang ginawa ng taga Imus, ay sinulatan ng lihim ni Cap. Emilio ang mga Pangulo sa Bayang sakop ng Magdiwang.
Photo art: JB

Raw photo image: http://kasaysayan-kkk.info/gallery.kkk.htm

No comments: